Aanvragen

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek

Om dubbele aanvragen te voorkomen zijn niet alleen de uitslagen snel beschikbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem, maar is ook te zien welke bepalingen al zijn aangevraagd.
De beschikbare bepalingenpakketten zijn verdeeld over diverse aanvraagformulieren. Hierop zijn niet alle bepalingen voorgedrukt, maar wel de meest voorkomende.
Schriftelijke richtlijnen en patiëntenvoorlichtingsfolders, benodigd ter voorbereiding van bepaalde onderzoeken, zijn te vinden op de pagina informatiefolders

Aanvragen bij klinische patiënten

LabWest levert op de locaties Lijnbaan en Burg. Banninglaan de klinische dienstverlening. De taakverdeling tussen LabWest en medewerkers van het HMC inzake de bloed- en materiaalafname ten behoeve van klinische patiënten is als volgt geregeld.

locatie Lijnbaan
- Prikrondes op werkdagen locatie Lijnbaan om 8, 11, 13, en 15.30 uur.

- Tussen 8 en 20 uur; cito’s na overleg van de aanvragend arts met de klinisch chemicus.

Bloedafname vindt plaats door een medewerkers van LabWest behoudens die voor SEH, ICU,en CCU

locatie Burg. Banninglaan
Prikronde werkdagen locatie Burg. Banninglaan om 8 uur.

Daarbuiten cito’s op verzoek van de behandelend arts. De bloedafname vindt plaats door een medewerker van LabWest, behoudens ICU CCU en deel SEH.

In weekeinde en op feestdagen bloedafname door medewerkers LabWest om 8 uur. Daarbuiten cito’s.

De aanvragen voor deze rondes moeten minimaal een half uur voor het starten van de ronde op het laboratorium aanwezig zijn. Het is gebruikelijk de aanvragen voor de 8 uur ronde de dag ervoor aan te leveren.

Bloedgassen en liquoren worden door de medewerkers van het HMC bij het laboratorium afgeleverd. Deze worden direct in behandeling genomen.

Urines worden via de afdelingen door medewerkers van het HMC naar het laboratorium getransporteerd. Urine ouder dan twee uur na lozen is niet meer geschikt voor bepaald onderzoek. Dit wordt dan niet meer uitgevoerd, en gemeld op de rapportage.

Aanvragen bij poliklinische patiënten

LabWest levert op locaties Lijnbaan en Burg. Banninglaan poliklinische dienstverlening. De taakverdeling tussen LabWest en medewerkers van het HMC inzake de bloed- en materiaalafname ten behoeve van poliklinische patiënten is als volgt geregeld.

De polikliniek bloedafname is op beide locaties geopend van 7.30 -16.15 uur.

De patiënten verschijnen zonder afspraak en de bloedafname vindt plaats door de medewerkers van LabWest.
Voor specifieke patiëntengroepen wordt voorrang verleend bij de bloedafname en de daaropvolgende analyse (circa 10 %), om een snelle behandeling. Dit geldt voor oncologische patiënten, patiënten die in een” one stop schema” zitten en patiënten die voor een operatie op dezelfde dag komen.

Patiënten die van een poli komen na de sluiting van de bloedafname kunnen op verzoek arts op het het laboratorium zelf geprikt worden.

In overleg met een specialist kan een patiënt thuis geprikt worden. Deze service bestaat ook voor de huisartsen. De bloedafname wordt in zo’n geval meestal door medewerkers van de trombosedienst uitgevoerd.

Opslag van monsters

Routinematig worden alle chemie en hematologie monsters een week bewaard in de koelkast. Dit maakt het mogelijk om later aanvragen toe te voegen zonder dat de patiënt opnieuw geprikt hoeft te worden. Niet alle bepalingen kunnen na bepaald worden. Daartoe is er een lijst om hun houdbaarheid aan te geven. De aanvraag kan via het normale administratienummer worden aangevraagd.

Niet bewaard worden materiaal voor stollingsonderzoek in verband met beperkte houdbaarheid in de koelkast. Evenmin urine porties.

Bloedvoorziening

De bloedvoorziening op de betreffende locaties is als volgt geregeld.

Voor het HMC worden bestellingen bij de bloedbank door de KCL medewerkers gedaan. De voorraad bloedproducten wordt door het KCL bijgehouden en bestellingen worden door hen naar Sanguin gestuurd.

De bloedgroep, Rhesusfactor en eventuele andere bloedgroepantigenen worden door hen bepaald. Voorafgaand aan het toedienen van bloed wordt getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen rode cel antigenen. Bij afwezigheid wordt een Type en screen methodiek gevolgd. Bij aanwezigheid van antistoffen en bij een specifieke groep patiënten wordt gekruist.

Om een snelle aflevering van een passend bloedproduct aan de patiënten te garanderen is eer een speciale groep transfusiemedewerkers die 7 dagen in de week oproepbaar zijn. Deze zoeken de specificiteit van de antilichamen uit.

De administratie van toegediend bloedproduct wordt door het KCL gevoerd.

Meldingen van transfusiereacties worden in het KCL direct uitgezocht.

De meldingen worden via de hemovigilantie medewerker aan TRIP gemeld.

De klinisch chemicus onder wiens aandachtsgebied de bloedtransfusie valt stuurt de hemovigilantie medewerker van het HMC aan en zit de ziekenhuis transfusiecommissie van het HMC voor.

Het beheer van de bloedproducten in het KCL, maar ook op de afdelingen loopt via het KCL. De temperatuurbewaking van de koelkasten zit op het KCL beheersysteem.

Verzendingen

Het KCL verzorgt de verzendingen van bepalingen die niet door hen zelf worden uitgevoerd. Daartoe is er een lijst met erkende laboratoria, waarbij ook de afnamecondities en verzendcondities in een database worden bijgehouden.

De klinisch chemicus beoordeeld de aanvraag via een WOG lijst. In voorkomende gevallen wordt een aanvraag tegengehouden. Dit wordt met redenen omkleed.

Het KCL let op de doorlooptermijn.

Het KCL zorgt dat de resultaten van dit onderzoek voor zover mogelijk in het Ziekenhuisinformatiesysteem wordt ingevoerd.

POCT

LabWest ondersteunt door opleiding, kwaliteitsbewaking en gegevensverwerking het gebruik van POCT- apparatuur op de hieronder vermelde afdelingen:

- Uitgebreide bloedgasapparatuur ip de ICU Westeinde en de ICU antoniushove.

- Beperkt bloedgasapparaat op de Verloskamer.

- Bloedglucosemeters op vrijwel alle verpleegafdelingen van het HMC.

LabWest werkt mee aan een adequate scholing van medewerkers van het HMC voor het bedienen van POCT-apparatuur. Er is een e-learning module ontwikkeld, die samen met het landsteiner Instituut gebruikt zal worden voor de herregistratie van de medewerkers van het HMC.
De resultaten worden overgenomen in het GLIMS en dus ook in Ezis. Dit kan alleen omdat de kwaliteitsbewaking van deze apparatuur strikt onder de bevoegdheid van het KCL valt.

Kwaliteit

LabWest behaalt en behoudt de accreditatie bij de Raad voor Accreditatie/CCKL.

LabWest inventariseert periodiek de tevredenheid onder aanvragers en patiënten van het HMC en/of werkt mee aan dergelijke onderzoeken die het HMC uitvoert.

LabWest zal zorg dragen dat de kwaliteit minstens gelijk blijft aan die van nu.

De kwaliteit is een blijvend onderdeel van de SLA tussen HMC en LabWest, waarbij LabWest als een onderaannemer van het HMC optreedt.