Dienstverlening

Doseerkalender patiënten online inzien

Via onderstaande link kunt u als zorgverlener inloggen en op deze manier de doseerkalender van uw patiënt inzien. Inloggen is alleen mogelijk indien u beschikt over het Trombosedienst-patiëntnummer van 8 cijfers. Bestaat het patiëntnummer uit 7 cijfers dan kunt u dit 7-cijferige nummer vooraf laten gaan door een 0 (nul).

Doseerkalender online voor zorgverleners inloggen

Starten behandeling met VKA's (vitamine K antagonisten)

Indien een patiënt nog niet eerder antistollingsmiddelen heeft gebruikt, wordt aanbevolen de patiënt een oplaaddosis conform de “kunst van het doseren” voor te schrijven. Zie schema startdosering VKA .
Is de patiënt al eerder behandeld, houd dan bij het instellen rekening met de dosis die patiënt in het verleden nodig had om een INR binnen de streefwaarden te verkrijgen. Indien de patiënt opnieuw ingesteld moet worden, kan de behandelend arts via de trombosedienstarts meer gegevens opvragen.

In 'De kunst van het doseren' www.kunst van het doseren.nl vindt u nadere informatie voor de antistollingsbehandeling zoals indicaties, bloedingen en interacties.

download Startdosering VKA 2013-4.pdf

Staken behandeling met VKA's (vitamine K-antagonisten)

Indien de antistollingsbehandeling met Fenprocoum of Acenocoumarol bij een patiënt gestaakt moet worden, kunt u het formulier Staakbericht invullen en faxen naar de trombosedienst.

download 2016 feb Staakbericht.pdf

Overdragen gegevens aan de trombosedienst-arts

Indien een patiënt verwezen wordt naar de trombosedienst is het voor een correcte behandeling bijzonder belangrijk dat alle relevante informatie wordt overgedragen.
Ook na een tussentijdse ziekenhuisopname is het van belang de gegevens nauwkeurig over te dragen. Wilt u alle doserings- / INR gegevens van het verblijf in het ziekenhuis meezenden?
Voor de overdracht is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend door de behandelend arts. Algemene informatie staat vermeld op de achterkant van het formulier.

download 2016 feb TD (her)Aanmeldingsformulier versie 3-2016.pdf

Extra informatie voor tandartsen

Tandartsen kunnen in de meeste gevallen de behandeling uitvoeren met behulp van richtlijn ACTA protocol.

download ACTA_richtlijn_2013_met_NOACs_.pdf

Ingrepen / operatie

Indien er bij een patënt een ingreep / operatie dient plaats te vinden, dan is het noodzakelijk dat de trombosedienst hierover een schriftelijke aanmelding ontvangt. Het benodigde ingrepenformulier daartoe graag invullen en opsturen.

Aanvullende informatie en richtlijnen voor tandheelkundige ingrepen kunt u hieronder nalezen.

download TD Informatie tandheelkudnige ingrepen.pdf

Voor het correct invullen en aanvullende informatie met betrekking tot het ingrepenformulier zie Toelichting bij ingrepenformulier

download Toelichting ingrepenformulier okt 2012.pdf

Verstevigen Ketenzorg

Ketenzorg rond patiënten die onder behandeling zijn van de trombosedienst is van groot belang. In december 2012 is de LSKA (Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling) verschenen met daarin richtlijnen hoe deze zorg rondom de trombose-patiënt verbeterd en verstevigd kan en moet worden.

De trombosedienst wil graag de communicatie met de 1e en 2e lijn verbeteren.

Eén van de middelen hiervoor is het aanbieden van een klinische les over de werkwijze en het beleid van de trombosedienst. De ervaring leert dat de interactie die ontstaat tijdens de presentatie leidt tot een beter wederzijds begrip. Tevens wordt het gemakkelijker om goede afspraken te maken. De presentatie kan gegeven worden voor de 1e en de 2e lijn.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
E: secretariaat@labwest.nl

Near Patient Testing (NPT)

INR meting met behulp van zelfmeetapparatuur (CoaguChek XS Pro)
De Trombosedienst LabWest is gestart met de uitrol van NPT bij verzorg / verpleeghuizen en Buurtzorgteams. Op dit moment werken we samen met 30 huizen en 5 Buurtzorgteams.

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij cliënten ,die onder controle staan van de trombosedienst, wordt door de verpleging/verzorging d.m.v. een vingerprik een druppel bloed afgenomen. Deze wordt aangebracht op een teststrip in het zelfmeetapparaat. Binnen ca. 2 minuten is het INR resultaat beschikbaar. Het resultaat wordt online ingevoerd via een beveiligde internetsite. De doseerkalender is dezelfde dag online opvraagbaar.

Voordelen cliënt:

 • De belasting is minimaal doordat alleen maar een vingerprik noodzakelijk is

 • De afname kan gebeuren op elk geschikt moment in de ochtend en is niet meer afhankelijk van de komst van een medewerker van de trombosedienst

 • De cliënt wordt dagelijks gemonitord door de zorgmedewerker. Veranderingen die invloed hebben op de antistolling worden eerder gesignaleerd en kunnen direct doorgegeven worden aan de trombosedienst waardoor complicaties kunnen worden voorkomen

 • Betere kennis over antistollingsbehandeling bij zorgmedewerker

 • Sluitende ketenzorg (afspraken met huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde en apotheek)

Wat bieden we:

 • Verzorgen van trainingen, indien gewenst op locatie, voor uw medewerkers (minimale opleiding verpleegkundige 3),incl. certificaat

 • Periodieke toetsing van bekwaamheid van gecertificeerde medewerkers

 • Jaarlijkse klinische les voor de gecertificeerde medewerkers

 • Zelfmeetapparatuur (CoaguChek XS Pro)in bruikleen

 • Onderhoud en reguliere controle van de geleverde zelfmeetapparatuur

 • Leveren van meetstrips en prikkers

 • 24 uur bereikbaarheid, 7 dagen per week van een doseerarts

 • Altijd beschikking over de doseerkalender via het digitale patiëntdossier van Portavita

De training:
Zorgmedewerkers (minimale opleiding verpleegkundige niveau 3) van verzorging- en verpleeghuizen en verpleegkundigen van Buurtzorg kunnen op locatie of in het trainingscentrum een training volgen. De training duurt 2 x 1,5 uur en bestaat uit:

 • Een theoriecursus stolling en antistolling

 • een praktische instructie voor het bepalen van de INR op de CoaguChek XS Pro

 • een uitleg van het digitale patiëntdossier van Portavita

Belangstelling?
Heeft u als Zorginstelling of Buurtzorg belangstelling voor Near Patient Testing (NPT) neemt dan contact op via email met de trombosedienst van LabWest. Eén van onze specialisten NPT voorziet u graag van de benodigde informatie.

Belangrijke links