Dienstverlening

Doseerkalender patiënten online inzien

Via onderstaande link kunt u als zorgverlener inloggen en op deze manier de doseerkalender van uw patiënt inzien. Inloggen is alleen mogelijk indien u beschikt over het Trombosedienst-patiëntnummer van 8 cijfers. Bestaat het patiëntnummer uit 7 cijfers dan kunt u dit 7-cijferige nummer vooraf laten gaan door een 0 (nul).

Doseerkalender online voor zorgverleners inloggen

Starten behandeling met VKA's (vitamine K antagonisten)

Indien een patiënt nog niet eerder antistollingsmiddelen heeft gebruikt, wordt aanbevolen de patiënt een oplaaddosis conform de “kunst van het doseren” voor te schrijven. Zie schema startdosering VKA .
Is de patiënt al eerder behandeld, houd dan bij het instellen rekening met de dosis die patiënt in het verleden nodig had om een INR binnen de streefwaarden te verkrijgen. Indien de patiënt opnieuw ingesteld moet worden, kan de behandelend arts via de trombosedienstarts meer gegevens opvragen.

In 'De kunst van het doseren' www.kunst van het doseren.nl vindt u nadere informatie voor de antistollingsbehandeling zoals indicaties, bloedingen en interacties.

download Startdosering VKA 2013-4.pdf

Staken behandeling met VKA's (vitamine K antagonisten)

U kunt het communicatieformulier gebruiken voor het staken van antistolling, het switchen van antistollingsmiddel en voor het aanpassen van de behandelduur en / of het streefgebied.

download Communicatie formulier 2023.07.pdf

Overdragen gegevens aan de trombosedienst-arts

Indien een patiënt verwezen wordt naar de trombosedienst is het voor een correcte behandeling bijzonder belangrijk dat alle relevante informatie wordt overgedragen.
Ook na een tussentijdse ziekenhuisopname is het van belang de gegevens nauwkeurig over te dragen. Wilt u alle doserings- / INR gegevens van het verblijf in het ziekenhuis meezenden?
Voor de overdracht is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend door de behandelend arts. Algemene informatie staat vermeld op de achterkant van het formulier.

download (her)aanmeldingsformulier 2023.07.pdf

Extra informatie voor tandartsen

Tandartsen kunnen in de meeste gevallen de behandeling uitvoeren met behulp van de KIMO richtlijn.

download Samenvattingskaart KIMO Richtlijn 2019.pdf

Ingrepen / operatie

Indien er bij een patënt een ingreep / operatie dient plaats te vinden, dan is het noodzakelijk dat de trombosedienst hierover een schriftelijke aanmelding ontvangt. Het benodigde ingrepenformulier daartoe graag invullen en opsturen.

download TD Ingrepenformulier 2023.07.pdf

Voor het correct invullen en aanvullende informatie met betrekking tot het ingrepenformulier zie Toelichting bij ingrepenformulier

download Toelichting ingrepenformulier okt 2012.pdf

Verstevigen Ketenzorg

Ketenzorg rond patiënten die onder behandeling zijn van de trombosedienst is van groot belang. In december 2012 is de LSKA (Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling) verschenen met daarin richtlijnen hoe deze zorg rondom de trombose-patiënt verbeterd en verstevigd kan en moet worden.

De trombosedienst wil graag de communicatie met de 1e en 2e lijn verbeteren.

Eén van de middelen hiervoor is het aanbieden van een klinische les over de werkwijze en het beleid van de trombosedienst. De ervaring leert dat de interactie die ontstaat tijdens de presentatie leidt tot een beter wederzijds begrip. Tevens wordt het gemakkelijker om goede afspraken te maken. De presentatie kan gegeven worden voor de 1e en de 2e lijn.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
E: secretariaat@labwest.nl

Belangrijke links

Verkoudheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts?

Ja

Het is niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem eerst contact op met uw behandelend arts.

terug naar homepage

Nee

U kunt online een afspraak maken via de digitale agenda.

naar digitale agenda

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. Hiermee bekijken wij het verkeer op de website. Geeft hieronder aan of dit akkoord is.